Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiền cho thuê; tiền thuê
  sự thuê
  rental charges
  tiền thuê

  * Các từ tương tự:
  rental library, Rental on capital