Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  văn bản ban cấp đặc quyền
  đặc quyền do sắc chỉ của nhà vua ban cấp
  hiến chương
  hiến chương quốc tế các nhà giáo
  sự thuê (tàu xe)
  a charter plane
  một chiếc máy bay thuê
  Động từ
  ban đặc quyền cho
  thuê, mướn (tàu xe)
  họ có thuyền buồm đua cho thuê

  * Các từ tương tự:
  charter flight, charter-party, chartered, chartered accountant, charterer, charterhouse, chartermember