Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiền thuê (nhà, đất, máy thu hình…); tô
  rent in kind
  tô bằng hiện vật
  (Mỹ) tiền thuê (xe, tàu, quần áo)
  for rent
  (chủ yếu Mỹ)
  [để] cho thuê
  Động từ
  thuê
  do you own or rent your video?
  chiếc vi-đê-ô của anh hay anh thuê đấy?
  cho thuê
  chiếc máy thu hình này ông có thể cho tôi thuê được không?
  (+ at, for) cho thuê với giá là
  the building rents at £3,000 a year
  tòa nhà cho thuê với giá là 3000 bảng Anh mỗi năm
  căn hộ cho thuê 900 đôla một tháng
  Danh từ
  chỗ rách (ở quần áo…)
  nhiều chỗ rách to ở rèm cửa
  quá khứ và động tính từ quá khứ của rend
  xem rend

  * Các từ tương tự:
  rent boy, Rent gradient, rent rebate, Rent seeker, Rent seeking, rent strike, rent-collector, rent-day, rent-free