Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rent-free /rent'fri:/  

 • Tính từ, Phó từ
  không phải trả tiền thuê
  a rent-free house
  nhà ở không phải trả tiền thuê
  he lives there rent-free
  nó ở đấy không phải trả tiền thuê