Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Người kiếm sự đặc lợi