Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rent strike /'rentstraik/  

  • sự không chịu trả tiền thuê (của toàn thể người thuê ở một cư xá…)