Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rent rebate /rent'ri:beit/  

  • sự hạ giá tiền thuê (do chính quyền địa phương quyết định cho những người có thu nhập thấp)