Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ngày nộp tiền thuê (nhà, đất); ngày nộp tô