Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Sự tìm kiếm đặc lợi; Sự tìm kiếm tiền thuê
    Là việc sử dụng các nguồn lực thực tế nhằm thu được thặng dư dưới hình thức một khoản đặc lợi