Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trại, nông trại; trang trại
  chúng tôi đã sống ở nông trại này hai mươi năm nay
  a pig farm
  trại nuôi lợn
  Động từ
  canh tác, chăn nuôi
  ông ta canh tác, chăn nuôi ở châu Phi
  he farms 200 acres
  ông ta canh tác 200 mẫu đất
  farm beef cattle
  chăn nuôi bò
  farm somebody out [to somebody]
  giao cho ai nuôi
  tụi trẻ được giao cho vú nuôi từ nhỏ
  farm something out (to somebody)
  giao cho ai làm
  we're so busy that we have to farm out a lot of work
  chúng tôi bận đến nỗi phải giao khối việc cho người khác làm

  * Các từ tương tự:
  farm hand, farm house, farm-bailiff, farm-tractor, farm-village, farmable, farmer, farmer-general, farmery