Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subcontract /sʌbkɒntrækt/  /sʌb'kɒntrækt/

 • Danh từ
  hợp đồng phụ
  Động từ
  (cho ai làm công trình gì)
  ký hợp đồng phụ

  * Các từ tương tự:
  subcontractor