Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Liên từ, Giới từ
  như until
  xem until
  I'll keep it for you till Monday
  tôi sẽ giữ cái đó cho anh cho đến thứ hai
  Danh từ
  ngăn kéo để tiền (ở quầy hàng…)
  have one's fingers in the till
  xem finger
  Động từ
  (cũ)
  cày cấy, trồng trọt

  * Các từ tương tự:
  tillable, tillage, tiller, tilling