Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ plow)
  cái cày
  đất đã cày
  100 hectares of plough
  100 hecta đất đã cày
  the Plough (cách viết khác Charles's Wain)
  (Mỹ) (thiên văn học) (Anh the Big Dipper)
  chòm sao Đại Hùng
  under the plough
  để trồng cây lương thực (không phải để trồng cỏ, nói về đất)
  Động từ
  (Mỹ plow)
  cày
  plough a field
  cày cánh đồng
  (tiếng lóng, cũ) đánh hỏng (thí sinh); hỏng thi
  giám khảo đánh hỏng quá nửa thí sinh
  tôi đã hỏng kỳ thi tốt nghiệp
  plough a lonely furrow
  làm đơn độc không có ai giúp đỡ ủng hộ

  * Các từ tương tự:
  plough back, plough-beam, plough-boy, plough-horse, plough-land, plough-tail, ploughable, ploughman, ploughman's lunch