Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plough-boy /'plaubɔi/  

  • Danh từ
    em nhỏ phụ cày (dẫn, ngựa cày)