Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • cày lấp trở lại (cỏ, cây cỏ chưa thu hoạch, để bón đất)
  tái đầu tư (lợi nhuận)
  plough into
  đâm sầm vào
  xe không ăn tay lái nữa và đâm vào sườn xe buýt
  plough through
  rẽ qua, mở lối xuyên qua
  con tàu rẽ sóng
  tiến lên chậm chạp và khó khăn
  tiến lên chậm chạp và khó khăn trong hàng đống công việc