Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ploughman /'plaʊmən/  

  • Danh từ
    (số nhiều ploughmen) (Mỹ plowman)
    người cày, thợ cày

    * Các từ tương tự:
    ploughman's lunch