Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plough-land /'plaulænd/  

  • Danh từ
    đất cày được
    (sử học) suất cày (diện tích cày hằng năm của một cỗ bò 8 con theo tục xưa ở Anh)