Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plough-horse /'plauhɔ:s/  

  • Danh từ
    ngựa cày