Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bulldoze /'bʊldəʊz/  

 • Động từ
  ủi (đất)
  khu vực ấy đã được ủi phẳng để mở lối cho một con đường mới
  dọa dẫm ép làm gì
  họ dọa dẫm tôi ép tôi ký vào thỏa thuận
  đẩy, ấn
  anh ta đẩy mình xong vào phòng
  bà ta ấn kế hoạch của mình ép ủy ban thông qua

  * Các từ tương tự:
  bulldozer, bulldozerman