Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plough-beam /'plaubi:m/  

  • Danh từ
    bắp cày