Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

homestead /'həʊmsted/  

  • Danh từ
    ấp, trại
    (Mỹ) đất cấp cho để [tự] trồng trọt

    * Các từ tương tự:
    homesteader