Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acreage /'eikəridʒ/  

  • Danh từ
    diện tích (tính bằng mẫu Anh)