Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiền thù lao (trả cho luật sư, bác sĩ, thầy dạy tư…)
  lệ phí, nguyệt phí (trả khi nhập hội, trả hằng tháng cho hội…)
  quyền thừa kế; của thừa kế

  * Các từ tương tự:
  fee-farm, fee-faw-fum, feeble, feeble-minded, feebleness, feeblish, feebly, feed, feed circuit