Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rent-collector /'rentkə,lektə/  

  • Danh từ
    người thu tiền thuê (nhà, đất); người đi thu tô (cho địa chủ)