Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hired girl /'haiədgə:l/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chị hầu gái