Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hired man /'haiədmæn/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người hầu