Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hire-purchase /,haiə'pɜ:t∫əs/  

  • Danh từ
    (Anh) (viết tắt hp) (Mỹ instalment plan)
    thể thức mua trả góp