Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hire system /'haiə'pə:tʃəs/  

  • Danh từ
    hình thức thuê mua (sau khi đã trả tiền thuê một số lần nhất định thì vật cho thuê sẽ thuộc sở hữu người thuê)