Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Employment subsidies   

  • (Kinh tế) Trợ cấp việc làm