Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự giữ lại, sự duy trì

    * Các từ tương tự:
    retaining fee, retaining force, retaining wall