Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Cách viết khác : memorise

    * Các từ tương tự:
    memorize, memorise