Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retaining fee /ri'teiniɳ'fi:/  

  • Danh từ
    tiền trả trước cho luật sư