Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retaining force /ri'teiniɳ'fɔ:s/  

  • Danh từ
    (quân sự) lực lượng đóng để giam chân địch