Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (không dùng ở thì tiếp diễn)
  chứa
  what does that box contain?
  cái hộp ấy chứa gì thế?
  thùng này chứa được 50 lít
  kiềm chế, nén lại
  contain one's anger
  nén giận
  chặn lại
  cuộc nổi dậy đã được chặn lại chưa?
  chứa đựng trong, giới hạn trong
  góc giới hạn trong hai cạnh của một tam giác
  (tóan) có thể chia hết cho
  12 contains 2, 3, 4 and 6
  12 chia hết cho 2, 3, 4 và 6

  * Các từ tương tự:
  containable, container, containerisation, containerise, containerization, containerize, containment