Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

containment /kən'teinmənt/  

  • Danh từ
    sự chặn (một cuộc nổi dậy, sự xâm lăng của quân địch…)