Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

containable /kən'teinəbl/  

  • Tính từ
    có thể nén lại, có thể dằn lại, có thể kìm lại, có thể kiềm chế