Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  kiềm chế; nén lại, cầm lại
  repress one's anger
  nén giận
  repress a rebellion
  dẹp một cuộc nổi loạn
  mọi phản kháng đều bị tên độc tài trấn áp

  * Các từ tương tự:
  repressed, Repressed inflation, represser, repressible, repression, repressive, repressively, repressiveness, repressor