Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chất kìm hãm; gen kìm hãm/ ức chế/ ngăn cấm