Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự kiềm chế, sự nén lại; sự kìm lại; xúc cảm bị kìm lại
    sự dẹp, sự trấn áp
    political repression
    sự trấn áp về chính trị