Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

represser /ri'presə/  

  • Danh từ
    kẻ đàn áp, kẻ trấn áp