Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Lạm phát bị kiềm chế
    Là trường hợp việc ấn định giá kiểm soát được tốc độ thay đổi của giá cả mà không tác động đến những xu hướng lạm phát đang diễn ra