Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

repressively /ri'presivli/  

  • Phó từ
    [một cách] tàn bạo, [một cách] khắc nghiệt