Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm nản lòng
  don't discourage hershe's doing her best
  đừng làm nản lòng cô ta, cô ta đang gắng hết sức mình
  can ngăn; ngăn cản
  we discourage smoking in this school
  chúng tôi can ngăn việc hút thuốc lá trong trường này
  cha mẹ nên ngăn cản con cái hút thuốc lá

  * Các từ tương tự:
  discouraged, Discouraged worker, Discouraged Worker Hypothesis, discouragement