Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ngăn ngừa; ngăn
  prevent the spread of a disease prevent a disease from spreading
  ngăn không cho một bệnh lan rộng ra
  nobody can prevent us (ourgetting married
  chẳng ai có thể ngăn chúng tôi kết hôn

  * Các từ tương tự:
  preventability, preventable, preventative, preventer, preventibility, preventible, prevention, preventive, preventive detention