Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Người thất nghiệp do nản lòng

    * Các từ tương tự:
    Discouraged Worker Hypothesis