Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    ngăn cản; răn đe
    thất bại không cản được anh [thử thêm một lần nữa]

    * Các từ tương tự:
    deterge, detergent, deteriorate, deterioration, deterioration failure, deteriorative, determent, determinable, determinableness