Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discouraged /di'skʌridʒd/  

  • Tính từ
    nản lòng

    * Các từ tương tự:
    Discouraged worker, Discouraged Worker Hypothesis