Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bị kiềm chế xúc cảm

    * Các từ tương tự:
    Repressed inflation