Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

repressible /ri'presəbl/  

  • Tính từ
    có thể dẹp được, có thể đàn áp được, có thể trấn áp được
    có thể kiềm chế được, có thể nén lại được, có thể cầm lại được (nước mắt, cơn giận...)