Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

repressiveness /ri'presivnis/  

  • Danh từ
    sự [đàn áp] tàn bạo; sự khắc nghiệt